Meeste zeges
# Coureur Periode
1Ian Bibby2017-2017
1Thomas Stewart2016-2016
1Martin Mortensen2015-2015
Meeste podiums
# Coureur Periode
2Ian Bibby2016-2017
1Karol Domagalski2017-2017
1Christopher Lawless2017-2017
1Thomas Stewart2016-2016
1Rasmus Guldhammer2016-2016
1Martin Mortensen2015-2015
1Ignatas Konovalovas2015-2015
1Grégory Habeaux2015-2015